Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
STROOIKES - DRIE DEE BV

1. Definities
1.1. In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
- Strooikes: Drie Dee BV, met maatschappelijke zetel te 2070 Zwijndrecht, Dorp Oost 35 bus GLV en
ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0761.777.523.
- Afnemer: de wederpartij van Strooikes bij een Overeenkomst of andere rechtsbetrekking.
- Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Strooikes en Afnemer en elke wijziging of aanvulling
daarop.
- Goederen: alle roerende goederen die ter uitvoering van een Overeenkomst aan Afnemer (zullen)
worden (af)geleverd.
- Diensten: door Strooikes aan Afnemer te verlenen diensten, waaronder begrepen – doch niet
beperkt tot – het geven van advies en het periodiek aanleveren van Goederen.
- Schade: alle geleden directe vermogensschade, uitgezonderd gederfde omzet, winst en/of andere
gevolgschade, tenzij andersluidend bedongen.
- Voorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.
2. Toepasselijkheid
2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Strooikes en Afnemer,
waaronder begrepen aanbiedingen en Overeenkomsten.
2.2. Door aanvaarding van een door Strooikes gedaan aanbod, aanvaardt de Afnemer tevens de
toepasselijkheid van deze Voorwaarden.
2.3. De rechtsbetrekkingen tussen Strooikes en Afnemer zullen uitsluitend beheerst worden door deze
Voorwaarden, met uitsluiting van enige algemene of bijzondere voorwaarden van de Afnemer.
2.4. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Voorwaarden gelden slechts indien en voor zover
deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard door een bevoegde vertegenwoordiger van Strooikes.
Een overeengekomen afwijking of aanvulling heeft slechts betrekking op de levering waarvoor deze is
afgesproken.
3. Aanbod, aanvaarding en bestellingen
3.1. Alle aanbiedingen en offertes, op welke wijze dan ook door of namens Strooikes gedaan zijn
vrijblijvend en binden Strooikes niet, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Ook
aanbiedingen vermeld op websites, sociale mediaplatformen of promotiemateriaal zijn vrijblijvend.
Wordt een vrijblijvend aanbod door Afnemer aanvaard, dan heeft Strooikes het recht om het aanbod te
herroepen.
3.2. Aanbiedingen, bevestigingen en aanvaardingen van door Strooikes ingeschakelde
tussenpersonen, vertegenwoordigers en/of medewerkers zijn slechts verbindend, indien zij door
Strooikes schriftelijk zijn bevestigd.
3.3. Het staat Strooikes volledig vrij om bestellingen van een Afnemer al dan niet te aanvaarden.
3.4. Een Overeenkomst tussen Strooikes en Afnemer komt tot stand op het moment dat (i) Strooikes
een aanbod/bestelling van Afnemer schriftelijk bevestigt, (ii) op het moment dat Strooikes begint met
de uitvoering van de Overeenkomst of (iii) op het moment dat Strooikes aan Afnemer een factuur
zendt voor de betreffende Overeenkomst.
3.5. Door Strooikes geaccepteerde bestellingen van Afnemers worden geacht enkel naar soort en
merk bepalend te zijn, tenzij een of meerdere bijzondere eigenschappen van de te leveren Goederen
door Afnemer werden gespecifieerd voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst. Is
een verpakking, uitvoering, model, type of andere niet voorafgaandelijk gespecifieerde bijzondere
eigenschap gewijzigd op het moment van levering, dan wordt Strooikes geacht voldaan te hebben aan
haar contractuele verplichtingen door levering van de gewijzigde verpakking, uitvoering, model, type
etc.
4. Levering, risico-overgang, keuring en verhaal
4.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats op het adres van de
maatschappelijke zetel van Strooikes op het moment dat de Goederen voor Afnemer beschikbaar
worden gesteld en laatstgenoemde hiervan wordt ingelicht. De Afnemer draagt het risico van het
tenietgaan, verlies, de beschadiging of diefstal van de Goederen vanaf het moment van levering.
4.2. Indien en voor zover Strooikes het transport van de Goederen verzorgt, doet dit geen afbreuk aan
het bepaalde in het eerste lid van dit artikel. De wijze van vervoer wordt door Strooikes bepaald.

Versie maart 2023

Afnemer is verplicht de Goederen op de afgesproken plaats van aflevering in ontvangst te nemen en
direct te lossen.
4.3. Indien Strooikes, al dan niet in opdracht van de Afnemer, het transport van de Goederen regelt, is
Strooikes vrij in de keuze van de verpakking, de transporteur en de te volgen route. Als Strooikes
tevens zorgdraagt voor een transportverzekering, dan doet dat geen afbreuk aan het bepaalde in het
eerste lid en zal Afnemer de Goederen desgewenst aanvullend verzekeren.
4.4. Vanaf het moment dat de Goederen voor rekening en risico van Afnemer zijn, draagt Afnemer
zorg voor afdoende verzekering van de Goederen tegen alle mogelijke risico’s, zoals – maar niet
beperkt tot – verlies, diefstal, beschadiging en/of het tenietgaan van de Goederen.
4.5. Indien Strooikes ervoor kiest om beroep te doen op een derde-transporteur, met inbegrip van de
nationale postdiensten, voor de levering van de Goederen, draagt de Afnemer het risico van het
tenietgaan, verlies, de beschadiging of diefstal van de Goederen vanaf het moment waarop de
Goederen door Strooikes of een door hen hiervoor aangewezen tussenpersoon, vertegenwoordiger of
medewerker worden overhandigd aan de derde-transporteur.
4.6. Strooikes heeft het recht om in gedeelten te leveren, in welk geval hetgeen omtrent de algehele
verkoop tussen partijen is overeengekomen op elke levering afzonderlijk van toepassing is. Strooikes
is gerechtigd om de betreffende deellevering pro rato te factureren.
4.7. Indien de datum van (een gedeelte van de) feitelijke levering op verzoek of door toedoen van
Afnemer wordt uitgesteld, Afnemer om leveringen in gedeelten verzoekt en/of Goederen niet worden
afgehaald, dan gaat het risico voor de Goederen op Afnemer over met ingang van het moment dat de
Goederen in de administratie en/of de opslagruimte van Strooikes als ‘goederen van Afnemer’ zijn
geïdentificeerd. Strooikes is vanaf dat moment gerechtigd op betaling voor de Goederen. Eventuele
kosten van extra transport, opslag, verzekering en of andere extra kosten ten gevolge van het uitstel
van (een deel van de) levering, de levering in gedeelten en/of niet-afhaling van Goederen zijn voor
rekening van Afnemer.
4.8. Afnemer dient bij levering te onderzoeken of de Goederen aan de Overeenkomst beantwoorden
voor zover enige bijzondere eigenschappen voorafgaandelijk werden afgesproken (juiste product,
juiste kwaliteit, juiste kwantiteit, juiste houdbaarheidsdatum, afwezigheid van beschadigingen, etc.).
Indien de Goederen niet aan de Overeenkomst beantwoorden en deze gebreken voor Afnemer
zichtbaar zijn of behoren te zijn op het moment van levering, kan Afnemer zich hier niet langer op
beroepen indien hij Strooikes daarvan niet binnen twee (2) werkdagen na levering schriftelijk en
gemotiveerd kennis heeft gegeven. Indien deze gebreken voor Afnemer niet zichtbaar zijn of behoren
te zijn op het moment van levering, kan Afnemer zich hier niet langer op beroepen indien hij Strooikes
daarvan niet binnen twee (2) werkdagen na ontdekking, hetzij uiterlijk binnen 7 dagen na levering
schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven. Voorts vervalt het recht van Afnemer zich op enige
gebreken te beroep indien hij niet zijn volwaardige, ongehinderde en onmiddellijke medewerking
verleent aan Strooikes’ onderzoek naar de gegrondheid van de ingediende klacht. Afnemer zal
Strooikes in de gelegenheid stellen om de Goederen te bezichtigen.
4.9. Wijziging van technische inzichten in de branche en/of van overheidsvoorschriften zijn voor risico
van Afnemer. Geringe of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, hoeveelheid, afmetingen,
kleur, maat, etc. worden niet als gebrek aangemerkt, ten gevolge waarvan Afnemer zich hier niet op
kan beroepen. Hetzelfde geldt voor kleurverschillen als gevolg van lichtinval en/of weersinvloeden.
4.10. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van
Strooikes. De kosten en risico’s verbonden aan retourzendingen zijn voor rekening van Afnemer. De
Goederen dienen geretourneerd te worden in de verpakking waarin zij aan Afnemer werden geleverd
en dienen op toereikende wijze verpakt te zijn zodat zij bestand zijn tegen de redelijkerwijze te
verwachten transportrisico's zonder beschadiging of verlies. In ieder geval draagt Afnemer het risico
op schade, verlies, diefstal en/of tenietgaan van de Goederen die hij retourneert.
4.11. Strooikes is niet gehouden om op monster gekochte of in de vestiging van Strooikes uitgezochte
Goederen terug te nemen. In het geval waarin Afnemer zich kan beroepen op enig recht om
Goederen te retourneren aan Strooikes, komt dit recht in ieder geval te vervallen indien Afnemer niet
voldaan heeft aan zijn contractuele verplichtingen of indien de Goederen in gebruik zijn genomen, zijn
verwerkt en/of bewerkt.
4.12. Zijn geleverde Goederen gebrekkig en alle hiervoor genoemde procedurevoorschriften in acht
genomen, dan zal Strooikes de gebrekkige zaak hetzij (doen) herstellen indien de eigenschappen van
de verkochte Goederen dit toelaten, hetzij vervangen door een niet gebrekkig product, hetzij het met
de klacht overeenkomende bedrag aan Afnemer crediteren, zulks geheel ter vrije keuze van Strooikes.
Strooikes is niet aansprakelijk voor enige door Afnemer geleden Schade die rechtstreeks of
onrechtstreeks voortvloeit uit de gebrekkige producten.

Versie maart 2023

5. Diensten
5.1. Indien Strooikes Diensten verleent aan Afnemer, dan zal Strooikes zich inspannen om deze
Diensten zo goed mogelijk te verrichten.
5.2. Afnemer stemt ermee in dat Strooikes voor de uitvoering van Diensten één of meer derden kan
inschakelen. Voor tekortkomingen van derden, die niet in dienstverband van Strooikes werken, is
Strooikes niet aansprakelijk behoudens opzet of grove nalatigheid van de kant van Strooikes. De
bevoegdheid tot het inschakelen van derden omvat tevens de bevoegdheid om namens Afnemer in te
stemmen met een beperking van aansprakelijkheid door de betreffende derden.
6. Leveringstermijnen
6.1. Opgegeven of overeengekomen leveringstermijnen zijn niet bindend. In geval van niet-tijdige
levering is Strooikes eerst in verzuim na schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een nadere en redelijke
termijn voor levering wordt gesteld die tenminste gelijk is aan 30 dagen en waarin Afnemer
onverminderd tot afname is verplicht.
6.2. Mocht verzuim na ingebrekestelling intreden, dan zal Strooikes verplicht voorafgaand in overleg
treden met Afnemer over nakoming dan wel ontbinding van de Overeenkomst. Afnemer kan slechts
aanspraak maken op vergoeding van Schade die niet bestaat uit de niet geleverde Goederen, indien
zulks schriftelijk van te voren is overeengekomen. Eventuele door Strooikes te vergoeden Schade zal
nooit groter zijn dan dat gedeelte van het factuur- bedrag, dat betrekking heeft op de niet, niet tijdig,
niet juist of niet volledig geleverde Goederen.
7. Prijzen, betaling en schuldvergelijking
7.1. De aan Afnemer geleverde Goederen en/of Diensten worden berekend tegen de prijzen van
Strooikes voor de betreffende Goederen en/of Diensten geldend op de dag van levering, ook als
expliciet een andere prijs is overeengekomen. Is de in rekening gebrachte prijs meer dan 10% hoger
dan de aanvankelijk overeengekomen prijs, dan heeft Afnemer het recht om de Overeenkomst
schriftelijk te ontbinden binnen de 2 werkdagen nadat Afnemer van de prijsverhoging op de hoogte is
gesteld. Daarna vervalt het recht op ontbinding. Afnemer is niet gerechtigd om de Overeenkomst op
deze grond te ontbinden, als de prijsverhoging het gevolg is van overheidsmaatregelen of
vrachttarieven.
7.2. Alle prijzen zijn excl. BTW, transport, emballage- en/of verpakkingskosten, verwijderingsbijdragen
en eventuele overige verschuldigde belastingen en heffingen van overheidswege zoals deze ten tijde
van de levering gelden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Voor zover niet anders overeengekomen,
zijn transport-, verzend- en/of portokosten en kosten met betrekking tot het verzekeren van de
Goederen voor rekening van Afnemer.
7.3. Betaling aan Strooikes dient binnen vijftien (15) dagen na factuurdatum te geschieden op een
door Strooikes aan te geven wijze. Levering vindt eerst plaats nadat volledige betaling is ontvangen,
tenzij door partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
7.4. De betaling geschiedt in de gefactureerde valuta en zonder verrekening, korting of opschorting.
Strooikes is bevoegd bedragen die zij van Afnemer tegoed heeft, te verrekenen met bedragen die
Strooikes verschuldigd is of zal zijn aan Afnemer.
7.5. Vindt betaling niet plaats binnen vijftien (15) dagen na factuurdatum, althans binnen de overeen-
gekomen betalingstermijn, dan blijft Afnemer van rechtswege in gebreke zonder nadere schriftelijke
verwittiging daartoe. In geval van verzuim zijn alle betalingsverplichtingen van Afnemer meteen
opeisbaar en is Afnemer verplicht tot vergoeding aan Strooikes van een verwijlintrest over de
verschuldigde bedragen gelijk aan de interest zoals bepaald in de Wet van 2 augustus 2002
betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, alsook een
schadevergoeding van a rato van 10% van de verschuldigde bedragen met een minimum van € 125,-.
De hierboven vermelde intresten en schadebeding zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling
verschuldigd.
7.6. Indien er goede grond bestaat te vrezen dat Afnemer haar verplichtingen niet stipt zal nakomen,
zijn alle vorderingen van Strooikes op Afnemer onmiddelijk opeisbaar en is Afnemer verplicht op
eerste verzoek van Strooikes onmiddelijk genoegzame en in de door Strooikes gewenste vorm
zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen.
Zolang Afnemer daar niet aan heeft voldaan, is Strooikes gerechtigd de nakoming van haar
contractuele verplichtingen op te schorten.
7.7. Afnemer kan uitsluitend schriftelijk bezwaar maken tegen een factuur binnen 8 dagen na
factuurdatum. Na afloop van die termijn wordt Afnemer geacht ingestemd te hebben met de
betreffende factuur.

Versie maart 2023

7.8. Betalingen door of vanwege de Afnemer strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door
Afnemer verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de verschuldigde
renten en daarna in volgorde van ouderdom van de openstaande hoofdsommen, ongeacht
andersluidende aanwijzing van Afnemer.
8. Eigendomsvoorbehoud
8.1. Strooikes behoudt de eigendom van de Goederen die zij levert of zal leveren, totdat integraal
voldaan is door Afnemer aan de volgende elementen:
a. de door Afnemer verschuldigde prestaties voor alle door Strooikes geleverde of te leveren
Goederen en/of Diensten; en
b. alle vorderingen van Strooikes op Afnemer wegens het tekortschieten van Afnemer in de
nakoming van zijn verplichtingen.
8.2. Indien het eigendomsvoorbehoud wordt ingeroepen door Strooikes, heeft Afnemer geen recht op
vergoeding van de bewarings- en/of beheerskosten, noch kan zij zich op enig retentierecht beroepen.
8.3. Indien Afnemer in verzuim is ten aanzien van de verplichtingen als bedoeld in artikel 7 van
huidige Voorwaarden, of indien Strooikes naar haar oordeel goede grond heeft te vrezen dat Afnemer
zijn verplichtingen niet na zal komen, is Strooikes gerechtigd de zaken die haar toebehoren terug te
(doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Met het oog hierop verleent Afnemer door akkoord
met huidige Voorwaarden Strooikes reeds onherroepelijk machtiging om desgevallend de bij of door
Afnemer in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden. Indien Afnemer het bepaalde in dit lid niet op
eerste verzoek nakomt, is Afnemer van rechtswege aan Strooikes een direct opeisbare boete gelijk
aan 10% van het nog door Afnemer aan Strooikes verschuldigde bedrag per dag.
8.4. Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig en als
herkenbaar eigendom van Strooikes te bewaren en deze afdoende te verzekeren tegen alle bedrijfs-
en overige risico’s (waaronder begrepen – doch niet beperkt tot – brand, diefstal, waterschade,
ontploffing, etc.). Op eerste verzoek van Strooikes zal Afnemer kopieën verstrekken aan Strooikes van
de desbetreffend afgesloten verzekeringspolissen, inclusief een bewijs van tijdige premiebetaling.
8.5. Op geleverde Goederen die door het nakomen van Afnemer van diens contractuele
verplichtingen, inclusief deze voortvloeiend uit huidige Voorwaarden, eigendom van Afnemer zijn
geworden, vestigt Afnemer hierbij ten behoeve van Strooikes een pandrecht tot zekerheid van de
nakoming van vorderingen, anders dan die genoemd in het eerste lid van dit artikel (waaronder
begrepen – maar niet beperkt tot – toekomstige vorderingen), die Strooikes op Afnemer mocht hebben
of verkrijgen. Op eerste verzoek van Strooikes zal Afnemer de Goederen, die vallen onder dit
pandrecht, aan Strooikes ter hand stellen om daarmee een vuistpand te realiseren. Het derde lid van
dit artikel is daarbij van overeenkomstige toepassing.
8.6. Afnemer is voorts verplicht – onder verbeurte van een boete gelijk aan deze bepaald in het derde
lid van dit artikel – om op eerste verzoek van Strooikes:
 Eventuele vorderingen van Afnemer op verzekeraars betreffende de Goederen bedoeld in dit
artikel aan Strooikes te verpanden; en/of
 Op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Strooikes
wenst te treffen ter bescherming van haar belangen en/of eigendomsrechten, mits de te treffen
maatregelen Afnemer niet onevenredig hinderen in zijn bedrijfsvoering.
9. Garantie
9.1. Strooikes geeft geen andere of verdergaande garantie op Goederen dan de garantie van haar
toeleveranciers en/of producenten voor het betreffende Goed.
9.2. Wordt door een toeleverancier en/of producent in het algemeen geen garantie op een Goed
verstrekt, dan garandeert Strooikes dat het betreffende Goed de eigenschappen bezit die men
daarvan mag verwachten gedurende een termijn na aankoop, die redelijk is voor een dergelijk
product. Deze termijn zal in geen geval langer zijn dan 6 maanden. Deze garantie geldt uitsluitend bij
normaal gebruik, overeenkomstig de geldende voorschriften voor het betreffende Goed. In geval het
één of meedere Goederen binnen deze garantietermijn gebrekkig blijken te zijn, zal Afnemer deze aan
Strooikes retourneren overeenkomstig hetgeen bepaald in artikel 4.10 van huidige Voorwaarden.
Strooikes draagt zorg voor reparatie dan wel vervanging van het gebrekkige Goed overeenkomstig
hetgeen bepaald in artikel 4.12 van huidige Voorwaarden. Tot meer dan dat is Strooikes niet
gehouden. In geen geval is Strooikes gehouden tot betaling van enige schadevergoeding wegens de
mogelijke gebrekkigheid van Goederen gedurende de garantietermijn.
9.3. Het uitvoeren van reparatie- en/of wijzigingswerkzaamheden aan Goederen zonder de schriftelijke
toestemming van Strooikes doet iedere garantie vervallen. Hetzelfde geldt als Goederen niet volgens

Versie maart 2023

de voorschriften van de leverancier, producent of Strooikes worden behandeld of, gestockeerd. en/of
gereinigd.
9.4. Op Diensten wordt geen garantie verstrekt. Op natuurproducten wordt geen garantie verstrekt
voor zover het zaken zijn die inherent zijn aan het betreffende natuurproduct. Voor houtproducten
betreft dat bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – kleine scheuren, spleten en kieren, harskernen,
kwasten, gering en/of gebruikelijk kleurverschil en afwijkende nervatuur. Voor rijstproducten betreft dat
bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend –in het bijzonder wordt geen garantie verstrekt voor zaken die
louter het gevolg zijn van het niet bewaren van de Goederen op een droge plaats zonder direct
zonlicht en aan de geschikte temperatuur zoals voorgeschreven door Strooikes op de verpakking. […].
10. Aansprakelijkheid, overmacht en bevrijding
10.1. In geval van gebrekkigheid van geleverde Goederen, is de aansprakelijkheid van Strooikes
beperkt tot nakoming van de Garantie als opgenomen onder artikel 9 van deze Voorwaarden.
10.2. In alle overige gevallen (inclusief de situatie waarin Strooikes Diensten verleend en/of Strooikes
haar garantieverplichtingen om welke reden dan ook niet zou nakomen) is de aansprakelijkheid van
Strooikes beperkt tot vergoeding van Schade die aan opzet of grove schuld van haar of haar
medewerkers is te wijten. Voor overige Schade, in welke vorm of van welke soort ook, is Strooikes niet
aansprakelijk.
10.3. Strooikes is niet aansprakelijk voor Schade, welke ontstaat in verband met door Strooikes (of
door Strooikes ingeschakelde tussenpersonen, vertegenwoordigers en medewerkers) verstrekte
mededelingen, toelichtingen of adviezen in de ruimste betekenis, zoals – maar niet beperkt tot –
inzake laden, lossen, vervoer, opslag, bewaring, gebruik, samenstelling en/of geschiktheid van door
haar of derden aan Afnemer geleverde goederen.
10.4. In geen geval is Strooikes gehouden tot vergoeding van een hoger bedrag dan zij zelf ingevolge
de Schade waarvoor zij aansprakelijk wordt gehouden op haar verzekeraars kan verhalen, te
vermeerderen met haar eigen risico onder die verzekering. Indien verzekeraars niet tot uitkering aan
Strooikes overgaan of de Schade niet door een verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van
Strooikes beperkt tot Schade tot een maximum van de netto-factuurwaarde van de desbetreffende
levering / Dienst, doch in ieder geval tot een maximum van € […].
10.5. Strooikes behoudt zich het recht voor zich te kunnen beroepen op alle wettelijke en contractuele
verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Afnemer kan
inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten, de niet-ondergeschikten voor wiens
gedragingen Strooikes ingevolge enige wettelijke bepaling aansprakelijk zou zijn en de leveranciers
van Strooikes.
10.6. Iedere aansprakelijkheid van Strooikes jegens Afnemer vervalt na verloop van 3 jaar nadat (i) de
Goederen aan Afnemer zijn geleverd; en/of (ii) de Diensten voor Afnemer zijn afgerond.
10.7. Strooikes is niet aansprakelijk voor vertraging, onjuiste of niet-levering als een direct of indirect
gevolg van overmacht of ernstige bemoeilijking, waaronder begrepen elke omstandigheid buiten de wil
en toedoen van Strooikes, die de normale uitvoering van de Overeenkomst verhinderd, onmogelijk
maakt of buitensporig verzwaart, zodat deze redelijkerwijze niet van Strooikes kan worden verlangd,
zoals onder andere staking, ziekte en/of bovenmatig ziekteverzuim, gebrek aan personeel,
grondstoffen en/of materiaal, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen,
tekortkomingen aan de zijde van door Strooikes ingeschakelde derden (waaronder begrepen
toeleveranciers), gebreken aan en/of beschadiging van productiemiddelen, transportbelemmeringen
en/of storingen in het verkeer, natuurlijke fenomenen en natuurrampen, diefstal of andere strafbare
feiten gepleegd door derden etc. Strooikes kan zich ook op overmacht of ernstige bemoeilijking
beroepen, als de betreffende omstandigheid die overmacht of ernstige bemoeilijking veroorzaakt is
ingetreden nadat Strooikes had moeten leveren. In ieder geval is Afnemer ertoe gehouden om in de
gevallen van ernstige bemoeilijking van uitvoering van de Overeenkomst zoals beschreven in dit lid op
eerste verzoek van Strooikes in onderhandeling te treden over de wijziging of ontbinding van de
afgesloten Overeenkomst.
10.8. In ieder geval en onverminderd aan partijen toegekende verdergaande rechten geeft overmacht
beide partijen het recht de Overeenkomst te ontbinden voor het nog niet uitgevoerde gedeelte
daarvan indien de overmachtssituatie minstens één (1) maand aanhoudt, zonder dat partijen over en
weer tot enigerlei schadevergoeding zullen zijn gehouden. Artikel 4.6 van deze Voorwaarden is van
overeenkomstige toepassing.
11. Intellectuele eigendom
11.1. Alle documenten, verkoopfolders, afbeeldingen, tekeningen, offertes, bestekken, ontwerpen, etc,
die door Strooikes aan Afnemer worden verstrekt blijven eigendom van Strooikes. Afnemer is niet

Versie maart 2023

gerechtigd deze aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze aan Afnemer ter beschikking
zijn gesteld.
11.2. Afnemer is niet gerechtigd de in het vorig lid bedoelde bescheiden of de daarin besloten of op
andere wijze aan Afnemer bekend geworden gegevens aan derden te openbaren, daarin inzage te
verstrekken en zal deze bescheiden op eerste verzoek van Strooikes onverwijld retourneren, zonder
daarvan kopieën achter te houden.
11.3. In geval van ongeoorloofd gebruik van de bescheiden zoals niet-limitatief opgesomd in het
eerste lid van huidig artikel is Afnemer gehouden om Strooikes alle Schade te vergoeden die zij
daardoor lijdt, waaronder – doch niet beperkt tot – gederfde omzet/winst en de kosten die gemoeid
zijn met het opstellen van de betreffende ontwerpen, indien deze exclusief voor Afnemer zijn gemaakt.
12. Ontbinding
12.1. Indien Afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige contractuele verplichting voldoet,
welke voor hem uit de Overeenkomst met inbegrip van huidige Voorwaarden voortvloeit, alsmede in
geval van faillissement, opschorting van betaling, gerechtelijke of buitengerechtelijke reorganisatie van
Afnemer, vereffening, stillegging van het bedrijf van Afnemer, is Strooikes gerechtigd, zonder enige
verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de verdere uitvoering van de
Overeenkomst op te schorten. Voorts worden alle vorderingen van Strooikes op Afnemer in die
gevallen onmiddellijk opeisbaar.
12.2. In geval van ontbinding is Afnemer verplicht om Strooikes de Schade te vergoeden die zij
daardoor lijdt, welke Schade minimaal gelijk is aan het openstaande saldo van de bedragen die
Afnemer ingevolge het sluiten van de Overeenkomst nog verschuldigd is aan Strooikes, te
vermeerderen met de interesten en schadevergoeding zoals bepaald in artikel 7.5 van huidige
Voorwaarden.
12.3. Indien Strooikes in het kader van het verstrekken van één of meerder Diensten aan Afnemer
periodiek Goederen levert, is bij ontbinding van de Overeenkomst vóór het aflopen van de duurtijd van
die Dienst een vergoeding verschuldigd door Afnemer aan Strooikes die gelijk is aan het totaalbedrag
van de tijdens de normale duurtijd van de Dienst te leveren Goederen, met inbegrip van de kosten
aangerekend in het kader van het verstrekken van de Dienst, te vermeerderen met de interesten en
schadevergoeding zoals bepaald in artikel 7.5 van huidige Voorwaarden.
12.4. In geval van ontbinding is artikel 8 van huidige Voorwaarden van overeenkomstige toepassing.
13. Conversie, uitleg en adreswijziging
13.1. Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter
op enige bepaling in deze Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling
qua inhoud en strekking een zoveel mogelijke overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een
beroep kan worden gedaan.
13.2. De nietigheid of het anderszins niet afdwingbaar zijn van enige bepaling van deze Voorwaarden
tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden niet aan.
13.3. Afnemer is gehouden om adreswijzigingen terstond schriftelijk aan Strooikes te melden.
Goederen, die afgeleverd zijn op het bij Strooikes laatst bekende adres van Afnemer, worden geacht
door Afnemer te zijn ontvangen, zodat Strooikes aan hun leveringsplicht desbetreffend zullen hebben
voldaan.
14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Strooikes en Afnemer is Belgisch recht van toepassing. De
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
14.2. De rechtbanken te Antwerpen zijn bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen
Strooikes en Afnemer.